Kalkulator kosztów ogrzewania

Ruszył nabór w nowym programie Ciepłe Mieszkanie

Dodano: 29-07-2022

Dotacje program ciepłe mieszkanie

21 lipca 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. W programie można otrzymać dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawy efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

Program Ciepłe Mieszkanie

Program jest skierowany do właścicieli lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wnioskodawcy będą mogli starać się o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. NFOŚiGW na realizację programu przewidział 1,4 mld zł. Cele programu są zbieżne z programem Czyste Powietrze, z tą różnicą, że Ciepłe Mieszkanie dotyczy budynków wielorodzinnych.

Ciepłe Mieszkanie ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej. Zgodnie z informacjami NFOŚiGW, z programu może skorzystać co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. 

Koszty kwalifikowane - co podlega dofinansowaniu?

W ramach programu Ciepłe Mieszkanie będzie można uzyskać wsparcie na zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. 

NFOŚiGW zaznacza, że beneficjenci będą mogli dodatkowo wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ponadto dofinansowanie będzie dotyczyło wymiany okien i drzwi, a także wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) razem z NFOŚiGW informują, że program skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

„Przeznaczamy kwotę 1,4 mld złotych na działania, dzięki którym właściciele takich mieszkań będą mogli ogrzać się zdecydowanie wydajniej, korzystając z bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania swoich mieszkań.” - komentuje Minister Klimatu i Środowiska - Anna Moskwa.

Według szefowej resortu Klimatu i Środowiska (MKiŚ), dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie to uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od 2018 r. programu Czyste Powietrze i kolejny krok w szeregu działań, których efektem ma być poprawa stanu powietrza w Polsce.

Wysokość dotacji

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. 

„Dystrybutorem środków w programie będą poszczególne gminy, które najlepiej znają lokalne potrzeby. To one od dziś mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie.” - zaznacza Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Paweł Mirowski dodaje, że Fundusz starał się zostawić gminom jak największy margines swobody, określając jedynie maksymalne dofinansowanie z podziałem na maksymalny udział dotacji w kosztach kwalifikowanych, w zależności od dochodów wnioskodawcy. Wysokość bezzwrotnej dotacji może stanowić 30, 60 lub nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu.

Podwyższone dofinansowanie - gdzie?

NFOŚiGW zaznacza, że jeżeli wnioskodawca w programie Ciepłe Mieszkanie mieszka na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, to może wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie. Wówczas, w zależności od dochodów wnioskodawcy będzie to odpowiednio 35, 65 lub nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych.

„Jestem przekonany, że pierwsze gminy złożą wnioski o środki niemalże natychmiast, pozwala nam na takie przypuszczenie liczba pytań ze strony samorządów, które wpływały do nas w trakcie przygotowywania dokumentacji programowej”- dodaje Paweł Mirowski.

W swoim komunikacie NFOŚiGW zaznacza, że gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznaje wfośigw obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest ona zlokalizowana. To gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym). 

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do wfośigw w trybie ciągłym w podziale na 2 nabory. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r. Natomiast drugi nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

Poziomy dofinansowań

Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. 

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny;
 • Do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin. 

Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 1673 zł/os w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny;
 • Do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin. 

Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1260 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym;
 • Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny;
 • Do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

NFOŚiGW zastrzega, że we wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie się beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5. wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Źródło: NFOŚiGW, MKiŚ, globenergia.pl