Kalkulator kosztów ogrzewania

Maksymalna cena prądu będzie wynosić 693 zł/MWh?

Dodano: 28-10-2022

Energia elektryczna

Wczoraj do Sejmu trafił projekt ustawy o maksymalnych cena energii elektrycznej z poprawkami zaproponowanymi przez Senat. Sejm poparł tylko część z nich, a teraz dokument ma trafić do podpisu prezydenta RP. O zmiany w ustawie apelowała branża energetyczna i przemysł. Ustawa w praktyce zmonopolizuje rynek energii i doprowadzi o serii bankructw na rynku energii. Sejm przyjął tylko część poprawek zaproponowanych przez Senat. Sejm nie zgodził się na to, aby obniżyć pułapu maksymalnych cen prądu do 450 zł dla gospodarstw domowych oraz 600 zł dla sektora MŚP i samorządów. W projekcie ustawy znalazły się odpowiednio kwoty 693 zł za MWh oraz 785 zł za MWh.

 

Jaka będzie maksymalna cena energii elektrycznej?

Ustawa wprowadza mechanizm „maksymalnej” ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii nie wyższej niż 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł/MWh dla pozostałych odbiorców uprawnionych.

 

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach w wyznaczonych terminach:

  • gospodarstwa domowe - od momentu przekroczenia limitów zużycia do 31 grudnia 2023 roku
  • podmioty użyteczności publicznej i samorządami – od 24 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku
  • małe i średnie przedsiębiorstwa– od 24 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

Pomoc dla podmiotów wrażliwych

Z mechanizmu skorzystają przede wszystkim odbiorcy wrażliwi. Wśród nich są m.in. szpitale i przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie wyższe, kościoły lub inne związki wyznaniowe, placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, chorych lub w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, zaopatrzenie w wodę, transport zbiorowy, kanalizacja, oświetlenie uliczne, instytucje kultury, placówki kultury fizycznej, w tym baseny, związki zawodowe, schroniska dla zwierząt.

Przedsiębiorstwom obrotu energią elektryczną, czyli tzw. podmiotom uprawnionym będą przysługiwać rekompensaty wypłacane przez Zarządcę Rozliczeń za pośrednictwem Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Ten zapis wywołał gorącą dyskusję, gdyż – jak tłumaczy branża – rekompensaty nie pokryją w pełni kosztów spółek obrotu. W efekcie może dojść do wielu bankructw, a tym samym zapaści na rynku energii elektrycznej.
 
 

Dodatki do ogrzewania

W przyjętej ustawie doprecyzowano też kwestię wypłaty dodatków energetycznych w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe. Dodatek w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. Będzie mogło się o niego ubiegać kilka gospodarstw zamieszkujących pod jednym adresem, ale pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, każde gospodarstwo domowe musi się ogrzewać oddzielnym źródłem ciepła. Oznacza to, że w domu musi być zainstalowanych więcej niż jeden kotłów węglowych. Po drugie, każde gospodarstwo domowe ubiegające się o dodatek węglowy będzie musiało mieć złożoną oddzielną deklarację śmieciową dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Co więcej opłaty za śmieci należy uiszczać regularnie, zgodnie z wyznaczonymi terminami. 

Wnioskodawca będzie mógł też złożyć kolejny raz wniosek o dodatek węglowy, gdy pierwotnie odmówiono mu wypłaty ze względu na brak zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

 

Źródło: WNP.pl, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, TOK FM, Sejm, globenergia.pl